آنچه با ایده پردازان کسب و کار تجربه خواهید کرد :

عنوان

۳ماهه

۶ماهه

۱۲ماهه

درج نام واحد صنفی در عنوان پیج
درج آدرس کوتاه
درج QR COD اختصاصی به آدرس پیج
درج ویژگی ها
درج عکس
۳عدد
۵عدد
۵عدد
درج فایل تصویری ( ویدئو ) حداکثر ۳ دقیقه
درج آدرس واحد صنفی
شماره های تماس
درج آدرس در نقشه
درج ID صفحات اجتماعی به همراه لینک
درج آدرس وب سایت واحد صنفی به همراه لینک
سئو اختصاصی
سئو عنوان
سئو عنوان
سئو عنوان
درج واحد صنفی در دسته واحد صنفی مربوطه

مبلغ اشتراک

 ۷۵۰,۰۰۰ریال

۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

تعرفه آگهی های بنر سایت

عنوان

یک ماهه

دو ماهه

سه ماهه

بنر صفحه اصلی ( فقط جای دو آگهی است )
تومان ۵۰۰،۰۰۰
تومان ۸۰۰،۰۰۰
تومان ۱،۱۰۰،۰۰۰
بنر صفحه اصلی اصناف ( فقط جای دو آگهی است )
تومان ۳۲۰،۰۰۰
تومان ۴۵۰،۰۰۰
تومان ۷۰۰،۰۰۰
بنر صفحه اصناف ( فقط جای دو آگهی است )
تومان ۲۲۰،۰۰۰
تومان ۳۴۰،۰۰۰
تومان ۵۰۰،۰۰۰

تعرفه اضافه کردن محصول به آگهی (مخصوص آگهی های سالانه)

عنوان

مبلغ

۵ محصول با ۶ مرحله ویرایش برای ۱ سال
تومان ۱۰۰،۰۰۰
هر یک محصول اضافه با ۶ مرحله ویرایش برای یک سال
تومان ۲۵،۰۰۰
به ازای هر ۴ محصول یک محصول رایگان